Antoine & Mieke Beiler

Beilerville

Mieke's blogs

overzicht:  volledig / samenvatting

Gods Moederhart

Geplaatst op 31 maart, 2019 om 11:00 Comments reacties (1)


Ken je dat?

Angst voor straf?

Bang voor iemands oordeel?

Ik wel!

Jarenlang heb ik rondgelopen met angst voor kritiek. Maar zelf was ik ook best heel kritisch.

Vreemd dat je zelf doet waar je bang voor bent!

Hoe komt dat toch?

Je zet je stekels op als iemand je de waarheid vertelt en je kruipt in je harnas als iemand te dichtbij komt. Zelfs als het iemand is die alleen maar liefde komt geven….

Ik heb in mijn tijd van innerlijke heling een kostbare ontdekking gedaan. Vroeger dacht ik dat God een oordelende God was die altijd vertelde wat ik fout had gedaan.

God is een straffende God. Ja dat lees ik vaak in de Bijbel. Maar God is ook een God die eindeloos geduldig en barmhartig is.


Heb je ooit van deze Hebreeuwse woorden gehoord?

Rechem = baarmoeder/ Veilig/barmhartigheid/baren /scheppen.

Racham = innerlijke ontferming, barmhartig en erbarmen

 

De barmhartige God

Ik citeer nu uit de website van de theologische universiteit

"De HEER1! De HEER2! Een God3 die barmhartig4 is en genadig5, geduldig6, trouw7 en waarachtig8, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst9, die schuld10, misdaad11 en zonde12 vergeeft, en onschuldig houdt13 (Exodus 34:6-7a)

De baarmoeder als zetel van erbarmen

In het Nederlands lijkt het eerste stuk van ‘barm-hartig’ ook op het eerste stuk van ‘baarmoeder’. Een etymologisch verband blijkt er niet te zijn want baar-moeder gaat terug op ‘baren’, en het ‘barm’ in ‘barmhartig’ blijkt een variant te zijn van ‘arm’. Een vorm ‘armhartig’ komt in het oude Duits voor en daaruit blijkt dat het iets te maken heeft met ‘hart hebben voor de armen’. Het orgaan dat in het Nederlands dus in verband wordt gebracht met zorgende gevoelens voor de anderen is het ‘hart’. Er mag dan in het Nederlands geen aantoonbaar taalkundig verband zijn tussen ‘baarmoeder’ en ‘barmhartigheid’, maar het feit dat in het Hebreeuws het woord voor ‘baarmoeder’ in het meervoud, rachamiem, ‘barmhartigheid’ betekent kan ons wel iets leren over wat ‘barmhartigheid’ betekent in de Bijbelse en Joodse traditie. Een variant is ‘erbarmen’. Het is een van die woorden die mensen wel herkennen als het gebruikt wordt, maar waarvan ze niet precies weten wat het betekent. Zoals in het Nederlandse ‘barmhartigheid’ het hart wordt gezien als de zetel van warme gevoelens voor mensen die hulp nodig hebben, zo is dat in het Hebreeuws dus de baarmoeder. In de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) wordt barmhartigheid vrijwel uitsluitend gebruikt met betrekking tot God. Dit is ook het geval in de rabbijnse literatuur. Wat leert de Hebreeuwse associatie met een baarmoeder ons over Gods barmhartigheid?

Onvoorwaardelijke liefde

Het feit dat God hier geassocieerd wordt met het meest vrouwelijke orgaan dat een mens kan bezitten, een orgaan dat mannen niet hebben, geeft te denken. In de combinatie av harachamiem, een andere in de Joodse liturgie veel gehoorde combinatie die letterlijk ‘vader van de baarmoeders’ betekent , is het bepaald ontluisterend. Hier komen twee termen bij elkaar, ‘vader’ en ‘baarmoeder’ die elkaar niet tegenstellen, maar veeleer complementeren: God is voor ons als een menselijke vader en moeder tegelijk. Rachamiem verwijst naar de houding van de moeder, en vaak ook van de vader, tegenover het ongeboren kind. Deze houding is volledig gratis en ook nog volledig blanco: de moeder en de vader weten nog niets van het kind, ze hebben nog niets om liefdevol op te reageren, het is een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer.

Vanuit een diep bewustzijn van afhankelijkheid vraagt men om Gods barmhartigheid, om ingeschreven te blijven in het ‘boek van het leven’. Net als de foetus in de baarmoeder die voor zijn levensbehoud volkomen afhankelijk is van de baarmoeder. Zoals de foetus die nog geen daden heeft waarop hij of zij zich kan beroepen of die tegen hem spreken, willen we het nieuwe jaar met een schone lei beginnen.

Einde van het citaat. Als je het hele blog wilt lezen, kun je het vinden op: https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/29648/de-baarmoeder-van-god


You need Adobe Flash Player to view this content.


Iedere keer als ik bang was voor straf dan vluchtte ik naar de Bijbel en vroeg ik aan God of Hij me iets wilde vertellen als ik me schuldig voelde. En iedere keer dat ik God zocht in Zijn Woord, kreeg ik zoveel mooie lieve woorden van troost en geduld en liefde en vergeving te lezen!!!

Vooral psalm 103 was een familie psalm die ik al vele keren bij mijn opa had horen voorlezen na de maaltijd. Maar vreemd genoeg was ik bang voor diezelfde opa. Ik was bang voor zijn oordeel. Misschien was hij zelf wel bang voor zijn eigen oordeel en las hij daarom keer op keer psalm 103 na de maaltijd voor!

Door het verhaal van de eigenwijze domme Jona heb ik een diepe les geleerd. Toen Jona vluchtte en zichzelf overboord liet gooien uit het schip dat wegvoer van zijn bestemming, was er uitredding.

“Ja”, zal je zeggen, “God redt altijd als je Hem aanroept”. Dat is zo. Maar God doet dat niet luid mopperend. De Moederlijke kant van God is zo vol van barmhartigheid en liefde en zorgzaamheid dat Jona opnieuw een “baarmoeder-tijd” wordt aangeboden. Zo lief is God! Jona zag in die “baarmoedertijd” dat hij geliefd was door God en dat hij geroepen was om naar de stad Ninevé te gaan. Een stad die hij uit zichzelf niet zou hebben uitgekozen! Hij werd in de ingewanden van de vis zo bemoedigd door God en zo kwam hij tot inkeer en bad hij om vergeving en wijdde hij zijn leven opnieuw toe aan zijn roeping.


Hij wilde doen waar hij voor gemaakt was! Vroeger zag ik het verhaal van Jona en de grote vis als een straf. Nu zie ik datzelfde Bijbelverhaal als een teken van liefde en trouw en zorg.

De combinatie van vader & moeder maakt een gezin compleet.

Een Moeder is zorgzaam en ontfermt zich over haar kinderen. Ze voedt op en maakt haar kinderen zelfstandig. Vader wil zijn kind sterk maken en onafhankelijk.

Zo is Gods Liefde ook.

Ik denk dat de moederlijke kant van God nog niet diep is gezakt in het christelijke leven. Mensen slaan elkaar snel om de oren en oordelen makkelijk en daarmee veroordelen ze zichzelf ook.

Mag ik je uitnodigen om Gods Moederhart te leren kennen?!


Mijn lieve kind,

Ik heb jou gedragen en Ik wilde jou!

Ik droeg jou met zoveel verlangen….!!!

Je bent mijn eigen kind en ik koester jou en verlang naar jou.

Mijn lieve kind,

Ik wil jou geen pijn doen!

Ik wil jou beschermen en je helpen en je troosten.

Schuil maar bij MIJ!

Bij Mijn Vaderhart, maar ook bij mijn Moederhart!

Liefs,

GOD


Als je meer wilt ontdekken over het Moederhart van God dan kun je mijn coachingplan starten! Klik hier voor meer informatie.


Lees in je Bijbel:

Exodus 34:6

De Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, groot van barmhartigheid en trouw.

You need Adobe Flash Player to view this content.


God's Mother-heart

Are you familiar with that?

Fear of punishment?

Afraid of someone’s judgment?

I am!

For years I walked around in fear of being criticized. But I, myself, was also very critical.

Isn’t it strange how we ourselves do the things we are afraid of?

Why is that?

You get your hackles up when someone tells you the truth, and crawl into your armour when someone gets too close to you. Even if it’s someone who is only coming to show you love...

During my time of inner healing I made a valuable discovery. Before, I thought God was a judging God who always told what I had done wrong.

God is a God of punishment. I often read that in the Bible. But God is also a God of endless patience and mercy.

Have you ever heard of these Hebrew words?

Rechem = womb/ safe/mercy/give birth/ create

Racham = compassion, merciful


The merciful God

I quote from the website of the theological university:

"The LORD! The LORD! a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty...” (Exodus 34: 6-7a, ESV).

The womb as the seat of compassion.

In Dutch, the first part of the word for “merciful” is the same as the first part of the word for “womb.”

The fact that the Hebrew word for “womb” in the plural (rachamiem) means “merciful” can teach us a lot about what “mercy” means in the biblical and Jewish tradition. A variation is “to pity.” It is one of those words that people recognize when it is used but which they can’t exactly define. In the Dutch word for “mercy,” the heart is seen as the seat of warm feelings for people who are in need of help; in the Hebrew word, that seat is the womb.

What does the Hebrew association with the womb teach us about God’s mercy?

Unconditional love.

The fact that God is here associated with the most feminine organ that a person can have, an organ that men do not possess, makes you think. In the combination “av harachamiem,” another combination often heard in other Jewish liturgies that literally means “father of wombs” is shocking news! Two terms come together here, “father” and “womb,” that don’t contrast with each other, but rather complement: God is like both a human father and mother at the same time. “Rachamiem” refers to the attitude of the mother, and often also of the father, towards the unborn child. This attitude is completely free and blank: the mother and father know nothing yet about the child, and so have nothing to which to respond with love; it is an unconditional one-way traffic.

This is the end of the quotation. If you want to read the whole blog, you can find it at: https /www.pthu.nl/Bijbelblog/!/29648/de-baarmoeder-van-god

 

Every time I felt guilty and was afraid of punishment, I fled to the Bible and asked God to show me something. And every time I sought God in His Word, I read so many beautiful, loving words of comfort and patience and love and forgiveness!!!

Especially Psalm 103 was one that I often heard read aloud at my grandfather’s after the meal. But strangely enough, I was also afraid of that same grandfather. I was afraid of his judgment. Maybe he was afraid of his own judgment and that’s why he read Psalm 103 time after time after the meal!

I learned a deep lesson from the story of stupid, stubborn Jonah. When Jonah fled, allowing himself to be thrown overboard from the ship sailing away from his destination, there was deliverance.

“Yes”, you may say, “God always delivers when you call on Him.” That is true. But God doesn’t do that grumbling loudly.The maternal side of God is so full of compassion and love and care that Jonah is offered a “time in the womb” again. That is how loving God is! During his “time in the womb” Jonah saw that he was loved by God and that he was called to go to the city of Nineveh. A city that he, himself, would never have chosen. In the belly of the fish he was so encouraged by God, that he came to his senses, prayed for forgiveness, and dedicated himself anew to his calling.

He wanted to do what he was made for! Before, I saw the story of Jonah and the great fish as a punishment. Now I see that same Bible story as a sign of love and faithfulness and care.

The combination of father and mother makes a family complete.

A Mother is caring and has compassion on her children. She nurtures and makes her children independent. Father wants to make his child strong and independent.

God’s Love is that way, too.

I think the maternal side of God has not yet sunk deeply into the Christian life. People are quick to come to blows or make judgments, and thereby they judge themselves, too.

May I invite you to learn to know God’s mother-heart?

 

My dear child,

I have carried you and I wanted you!

I carried you with so much longing….!!!

You are my own child and I cherish you and long for you.

My dear child,

I don’t want to cause you any pain!

I want to protect you and help you and comfort you.

Hide yourself in ME!

In my Father-heart, but also in my Mother-heart!

Love,

GOD

Read in your Bible:

Exodus 34:6

The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness...Heb je last van kwelgeesten?

Geplaatst op 31 maart, 2019 om 0:45 Comments reacties (1)

Wat kwelt jou?

Wat zijn jouw intense angsten die jou verlammen?

Bijna iedereen die plotseling uit zijn comfortzone wordt gehaald, is bang. Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren kunnen je gedachten opeens gevuld worden met panierk, angst voor het onbekende, machteloosheid en wanhoop.

Je wilt als mens graag de controle houden over je eigen leven. Zelf de regie hebben..

En dat kan!

Alles kan veranderd worden door wedergeboorte.

Eigenlijk is "opnieuw geboren worden" een proces van heiligmaking. Je wordt vernieuwd in je nieuwe manier van denken.

Eerst dacht je zo, en nu je veranderd bent, denk je anders.

Die verandering van denken heeft invloed op je hele zijn.

Ben je al eens gekweld in een droom/nachtmerrie?

Dan heb je toen je wakker werd misschien geannaliseerd waarom je zo droomde. Je kunt een droom best goed analiseren als je terug gaat naar herinneringen. Want je verwerkt in je dromen altijd dingen die zich onbewust of bewust in jou afspelen.

Als je veel trauma's hebt meegemaakt, dan verwerk je die in je dromen. Als dat niet goed behandeld wordt, dan gaan die dromen je kwellen in je dagelijkse leven.

Iedere kwelling komt voort uit een negatieve ervaring ergens in het verleden. Dat kan in je eigen leven zijn gebeurd maar ook in het leven van een van je ouders of voorouders. Mijn vader was vaak aan het "hamsteren". Dat was een automatische reactie op de hongerwinter die hij had meegemaakt in de 2e wereldoorlog toen hij als tienerjongen onder de grond verstopt had gezeten...

Doordat Antoine en ik vrijwillig ons huis en banen hebben opgezegd en zijn gaan reizen met 2 koffers naar "bestemming onbekend", zijn we enorm genezen van angst voor het onbekende.

Toch merk ik wel dat nu we ouder worden er weer nieuwe angsten naar boven komen.

Iedere keer moet je daarom terug gaan naar je oorsprong van je nieuwe leven in de Baarmoeder Gods.

Al eerder schreef ik daarover in de mijn blog over het Moederhart van God,  https://www.beilerville.net/apps/blog/show/44857267-gods-moederhart

Met ieder deel dat je van jezelf tegenkomt dat nog niet is geheeld en dat nog gekweld wordt door angst voor het onbekende mag je als het ware gaan voor een nieuwe wedergeboorte van het nog ongenezen deel in je leven.

Iedere keer als de Heilige Geest jou aanraakt in je geest, word je identiteit een stukje nieuwer gemaakt totdat je niet meer gekweld wordt door geesten die niet van de Heilige Geest van Jezus zijn.

Allereerst heb je veel troost nodig voor dat wat jou getraumatiseerd heeft.


Als je gekweld wordt door kwelgeesten dan moet de oorzaak nog worden aangepakt.

Ik werk dat helemaal met je uit in mijn coachingtraject "Op weg naar innerlijke heling". Je kunt daar meer over lezen op mijn website van Vrije Vlinder www.vrijevlinder.net

Nadat je getroost en bemoedigd bent, ontdek je dat je geliefd bent. Een ongeboren kindje hoeft er ook niets voor te doen om gevoed te worden. Het is een onvoorwaardelijke manier van liefde en voeding die in de Baarmoeder GODS aan jou gegeven wordt! Je mag genieten van troost en liefde en geestelijke voeding en daarna komt pas de wedergeboorte. In die eerste periode krijg je als nieuwgeboren kind van God veel liefde en aandacht en koestering van God die zich aan jou laat zien als moeder.

Lees daarvoor psalm 131

'Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot, zo rustig voel ik mij vanbinnen. '

Psalmen 131:2

https://my.bible.com/bible/75/PSA.131.2

Wat is het geweldig dat de God die jou de kans geeft om wedergeboren te worden iedere dag opnieuw een proces van vernieuwing met je begint?!!!

Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen!

Zolang je leeft hier op aarde is er HOOP!

Ga vandaag eens terug naar de Baarmoeder Gods. God is de Vader van de BAARMOEDER. Daar vind je rust bij God die PAPA en MAMA tegelijk is! Lees maar in psalm 27

'Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de Here laat mij nooit alleen. '

Psalmen 27:10

https://my.bible.com/bible/75/PSA.27.10

Daar, in die Baarmoeder van God mag je je helemaal veilig voelen. Want daar is de Here Jezus! Daar is jouw Redder ook! Hij heeft alles mogelijk gemaakt om opnieuw te beginnen!

Daar word je verlost van alles wat jou kwelt.

Daar is rust.

Echt innerlijke rust.

Het maakt niet uit waar je op dit moment bent.

De Heilige Geest kan dingen doen die dwars door de muren gaan van waar je je nu op dit moment bevindt.

Keer je in stilte tot God.

O mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God.

Van Hem verwacht ik alles.

Hij is werkelijk mijn rots en bevrijder,

Hij is als een burcht voor mij,

niets krijgt mij uit mijn evenwicht.

God zorgt voor mijn redding

en redt ook mijn eer.Dat staat in psalm 62.

Ben je er klaar mee dat je steeds gekweld wordt door nachtmerries en plaaggeesten die zich overdag aan jou opdringen op welke manier dan ook?

Dan mag je vandaag opnieuw beginnen!


Ik ben teleurgesteld

Geplaatst op 22 maart, 2019 om 22:35 Comments reacties (0)

Nu ik weleens teleurgesteld ben, kan ik de vrienden van Jezus beter begrijpen.

Het is alsof ik zelf rondloop met die Petrus gedachten van "Dat zal niet gebeuren!" Hij wilde immers niet dat zijn grootste Vriend en Held waar hij zo naar opkeek zou eindigen met de doodstraf! Wie wil er nu graag een held hebben die uiteindelijk veroordeeld wordt?

Maar in Gods ogen is alles anders. Daar gelden andere wetten. Daar word je in zijn Koninkrijk geëerd als je vervolgd en beledigd bent omdat je heilig wilt leven en een aanbidder wilt zijn.

Zelfs Judas ben ik beter gaan begrijpen. Dat hij boos en teleurgesteld was omdat alles zo anders was gelopen dan hij had verwacht, had hem hard en ongevoelig gemaakt. Als je niet uitkijkt kun je vol bitterheid jezelf gaan verharden vanbinnen en dan verzuur je uiteindelijk. Judas liet het zover komen dat hij de deur van zijn hart zolang open liet staan dat er zelfs gedachten in hem opkwamen om de Held waar hij zoveel van verwacht had wilde gaan verraden.


Wat een tragedie.

Ja hier op aarde is het ook een en al tragedie als je niet met "je hoofd in de wolken" blijft lopen. Je moet jezelf echt trainen om een Koninkrijk-denker te worden anders raak je teleurgesteld.

Je mag blijven hopen en geloven dat het hier allemaal beter zal worden. Maar uiteindelijk ben je de grootste overwinnaar als je ook het lijden voor Christus durft te aanvaarden. 

Jezus was op aarde al op zoek naar echte vrienden met een geheeld hart. Hij sprak over eenheid en dat kan alleen als je heelheid in je eigen hart ontvangen hebt. Wanneer je rondloopt met verscheurde gedachten ben je innerlijk gedeeld in verschillende delen die zichzelf tegenspreken. Wanneer je hart geheeld is voel je jezelf één. En dan ben je pas klaar om je op een gezonde manier te verbinden met de ander.

Ik heb gemerkt dat de VADER je nooit laat vallen als je op Hem blijft vertrouwen. Het innerlijk geluk neemt alleen maar toe en de troost en en het gevoel van veiligheid is zo'n liefdevolle deken om je heen, dat je vanzelf weer vleugeltjes krijgt en weer uit je cocon wilt kruipen om een nieuwe periode van een vlinderleven in te gaan. Hoe is dat mogelijk? Alleen door in vertrouwen te wachten op een komend moment die je weer doet laten voelen dat de Heilige Geest je helemaal kan doorstromen met innerlijk geluk! Dan krijg je nieuwe kracht:


Nieuwe inspiratie en zin om te LEVEN!


Lees in je Bijbel:

Handelingen 1:8

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Buiten je comfortzone

Geplaatst op 10 maart, 2019 om 1:45 Comments reacties (0)


Buiten je comfortzone is het onveilig. Je voelt dat je een terrein betreedt dat niet van jou is. Het klinkt in deze tijd erg stoer. Maar in feite kan het je heel bang maken als je niet het geloof en vertrouwen hebt dat er een GROTE GOD IS DIE ALLES BESTUURT EN ALLES ONDER CONTROLE HEEFT!

Ben je al eens buiten je comfortzone gegaan en heb je al eens vreemd gebied verkend?

Ik wel.

Ik ben ook vaak geconfronteerd met mijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Je bereikt allemaal weleens een "plafond".

Het gevoel van "niet meer verder kunnen"....en dan heb je "je grens bereikt".

Het enige wat dan nog overblijft is rust nemen. Even een "time out". Even niets. Even alleen maar je focus richten op God de GEVER. Hij is als de vriend in het verhaal van Jezus.

Als je iets vraagt...al is het midden in de nacht...Hij zal naar je luisteren. Hij zal zijn deur niet gesloten houden als je aanklopt en vraagt om dat wat je nodig hebt.

 'Luister, zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan. '

Lucas 11:9

https://my.bible.com/bible/75/LUK.11.9

Maar daarvoor is het wel nodig om uit je eigen comfortzone te stappen.

Je moet het aandurven om uit je bed te stappen om desnoods 's nachts naar je vriend te gaan en om hulp te vragen. Daar is MOED voor nodig. Het is veel makkelijker om in je eigen onderhoud te kunnen voorzien en "self sufficient" te leven. Dan heb je niemand nodig en hoef je ook nooit iets aan een ander te vragen. Bij de Here Jezus geldt de regel: "Als je iets vraagt, dan krijg je het ook". Soms moet je blijven doorbidden en doorvragen..

Dat is een moment zoals beschreven staat in Nehemia. Hij had een comfortabel leventje als schenker bij de koning in Perzië. Maar hij wilde zijn leven riskeren om naar zijn Joodse broeders te gaan om samen de geruïneerde muren te gaan herbouwen van Jeruzalem die in puin lag.

Hij was verdrietig om de toestand van de teruggekeerde Israëlieten.

Toen schoof hij als het ware zijn dak van zijn cabrio en reikte uit naar de hemel en zocht God voor hulp. Hij vertrouwde zijn God als ABBA VADER. Hij durfde te bidden en...hij kreeg antwoord!


Zit jij ook aan je plafond?

Ga bidden! Vraag, net als die man, die midden in de nacht visite kreeg en niets te eten had, en bij zijn vriend ging vragen om hem te eten te kunnen geven. Je zal antwoord krijgen. Je zal nieuwe hulp en energie krijgen!!!

Reik je handen uit naar de hemel.

Er is hulp onderweg!

'Maar ik antwoordde: ‘De God van de hemel zal ons helpen. Wij, zijn knechten, zullen de muur herbouwen, maar u hoort in Jeruzalem niet thuis, u kunt hier van oudsher geen rechten laten gelden.’'

Nehemia 2:20

https://my.bible.com/bible/75/NEH.2.20


Valentijn is weer voorbij...

Geplaatst op 14 februari, 2019 om 22:00 Comments reacties (1)

Valentijnsdag is weer voorbij. 

Jammer?

Opgelucht?

Verdrietig?

Ieder mens heeft waardering nodig. Of je nu wel of geen vast relatie hebt. Waardering is de voeding voor elke relatie. Aan kinderen vertel je dat je van hen houdt en geef je complimentjes.

Volwassenen hebben dat niet nodig ...of toch wel?

Ik zie om me heen dat de mensen die erg onzeker zijn vaak veel waardering krijgen van hun medemensen. Maar degenen die hun onzekerheid verbergen achter een sterke houding, moeten het vaak ontgelden en worden doodgezwegen òf uitermate verhoogd,

Gisteren las ik op internet een stukje over de waardering die we allemaal nodig hebben.

Daar werd het zelfs zo scherp gesteld dat als je geen erkenning en waardering krijgt, de kans groot is om te ontrafelen als een oude doek, totdat er niets meer van je over blijft...Dat is heel erg. Vaak afgewezen worden doet pijn. En ik hoop dat met deze blog weer aandacht komt voor het geven van complimenten en waardering, zodat er weer groei en bloei kan komen in de levens van mensen de dreigen te ontrafelen...

Het is wel bijzonder fijn dat je als volgeling van de Here Jezus jezelf altijd kunt identificeren met het leed dat Hij leed om ons de kans te geven om te worden wedergeboren. Als je dat bedenkt kun je een beetje afwijzing wel aan. Je weet immers dat je wel gewaardeerd en erkend wordt door God de Vader!

You need Adobe Flash Player to view this content.


Maar ondanks dat je dat weet, heb je toch ook erkenning en waardering van andere mensen nodig die complimenten geven, anders sterft er iets vanbinnen. Je kunt immers niet ALTIJD maar sterk blijven. Het breekput is nabij.

Ook bij ons.

Antoine en ik zijn in mei 30 jaar getrouwd en sinds onze roeping in 1995 zijn we vol goede moed op pelgrimsreis gegaan om God de Vader te volgen zoals Abraham en Sara dat deden vele jaren geleden.

We hebben zoveel wonderen te vertellen. En dat hebben we gedaan! Velen zijn we tot zegen geweest, en velen hebben zich verwarmd en gesteund gevoeld door onze getuigenissen van Gods trouw en leiding. Maar nu lijkt het erop of oren doof zijn geworden en de erkenning die we hadden in de jaren 1995 tot 2000 zijn helaas al lang voorbij. Dat vinden we erg verdrietig. Gelukkig hebben we wegen gevonden om te bewandelen maar de glorie en de vreugde van de eerste jaren kunnen we bijna nergens meer kwijt, dan alleen in onze eigen hartjes en de mensen om ons heen...

Waarom?

Misschien omdat we veel nadruk leggen op heiliging in ons leven zoals dat beschreven staat in Ezechiël 43 en  44:23.....?

Mensen voelen zich "te kijk gezet" en ""doorzien" als we Gods Glorie komen bengen.

Toch hopen we dat THE GLORY weer terug zal keren in de kerken!!! Antoine heeft een prachtig lied "The Glory" gemaakt, maar kan het nergens zingen helaas...

We hopen dat deze blog jullie niet teveel schokt want ook wij wachten opnieuw op waardering en erkenning...

Het was een zeer kwetsbaar onderwerp dit keer en we hopen dat jij, die dit nu leest, er goed mee om aan gaan!


Lieve groetjes van Antoine en Mieke 

Oude dromen met een nieuwe "flow"!

Geplaatst op 12 januari, 2019 om 5:55 Comments reacties (0)

Oude dromen herleven..


Het is nog niet voorbij hoor als je de leeftijd van 60 bereikt!


Eerlijk gezegd herleven de oude dromen die nog niet zijn uitgekomen met een enorme nieuwe kracht, en kom ik in een gebedsflow zoals ik dat niet eerder heb gevoeld!

Vroeger droomden we over een WORSHIP center ergens in de buurt van Nashville in Tennessee in de USA. Omdat we op dat moment in 1995 in Ohio waren lag die droom wel voor de hand....

Maar sinds we in Israël  in 1998  in Jeruzalem het profetische woord kregen via Mahesh Chavda dat we 3 bergen zouden gaan beklimmen:

De berg van aanbidding (Worship) , de berg van gebed en voorbede (Intercession) en de berg van genezing (Healing), en dat allemaal vanuit het startpunt: Jeruzalem, zijn we vol goede moed verder gegaan.....

We beklommen jarenlang de bergtoppen van aanbidding en hielden op verschillende locaties profetische aanbiddingsconferenties met als doel om mensen in een intieme relatie te brengen met Gods Vaderhart.

De bergtop van voorbede volgde daar direct op en het is een hele klim geweest om die top te bereiken en vooral ook om daar met je geest en ziel te blijven!

Wonderlijk genoeg was ik jaren geleden op een punt gekomen dat ik niet meer kon...Ik was OP!

Op dat moment maakte ik deel uit van een vrouwen conferentie in Israël.

Toen ik in Israël op de berg Karmel stond en een prachtig uitzicht had over de haven, de zee en het land, was ik vanbinnen verdrietig.

Ik had zoveel moeite moeten doen om deze bergtop te bereiken!

Het afgelopen jaar was een dal-ervaring voor me geweest. En nu stond ik daar. Het overweldigde me en ik verlangde ernaar altijd zulke mooie vergezichten te hebben. Ik huilde, terwijl niemand mijn tranen zag. ”O Vader, mag ik naar de volgende bergtop zonder al die moeilijke dal-ervaringen?” vroeg ik.

Toen opeens hoorde ik God heel duidelijk:

“Spreid je vleugels uit en vlieg over de dalen heen naar volgende bergtoppen.”

Dat was een heel speciaal moment; echt iets om nooit te vergeten! Ken jij dat ook? “Mijlpalen” of “gedenkstenen” die jij je altijd zal blijven herinneren?

De berg van heling is nu ons einddoel.

Innerlijke heling die ook vaak een uitwerking heeft op de manier waarop je omgaat met lichamelijke klachten en gebreken. Vaak verdwijnen zelfs de lichamelijke gebreken op een wonderlijke wijze als je innerlijke heling ontvangt! Ik praat dan meer over psychosomatische klachten die opeens verminderen of zelfs helemaal kunnen verdwijnen: Lichamelijke ongemakken die een gevolg kunnen zijn van traumatische stress.

De droom om een worship center te bouwen is uitgebreider geworden en de focus ligt op het maken van muziek (MUSIC IS THERAPY) en het ontwikkelen van lesboeken die met behulp van creativiteit tot innerlijke heling kunnen leiden !

Het is allemaal volop in beweging!

Alleen de plek die wij zo graag willen bereiken om alles onder een dak te brengen lijkt nog ver van ons vandaan!


Maar we hebben goede moed.

God wijst ons de weg en zal de juiste paden openen om die plek te bereiken!


Soms heb je het gevoel dat je droom onbereikbaar is….

Maar ik heb geleerd dat in het diepste moment iets moois ligt verborgen!

Het gevoel van VERLIEZEN kan het mooiste moment van WINNEN zijn!

Omdat deze aarde niet ons “thuis” is, zegt Petrus dat we het ons hier niet al te gezellig moeten maken. Dat is alleen maar strelend voor ons ego.

Als je focus gericht is op je heilige wandel met Hem, dan valt alle aardse schoonheid daarbij in het niet. Gods sieraad is immers JOUW heilige wandel met Hem!!

Voor mij is het bovenstaande een hele diepe weg van innerlijke genezing geworden.

Meerdere keren heb ik Gods roepstem gevolgd om al mijn aardse genoegens achter me te laten. Dit gaf mij van binnen een gevoel van “dood-zijn”. Maar het heeft mij wel in grotere vrijheden gebracht.

Toen Jezus zich GOD VERLATEN voelde aan het kruis en stierf in diepe lichamelijke en innerlijke pijn, gebeurde er iets moois! De aarde scheurde door een aardbeving en op dat moment kregen de priesters vrije toegang tot de Allerheiligste plek van Gods Huis: Jouw ECHTE THUIS! Het gordijn dat scheiding maakte tussen en Heiligdom en de plek waar de God Zelf was (de gouden ark), SCHEURDE!

De aarde scheurde ook! De graven van overleden heiligen gingen open! Ze stonden op uit hun graf terwijl Jezus net was gestorven! Wat een tegenstelling! In Jezus' diepste moment gebeurden opeens allemaal wonderen! Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, kwamen deze mensen in het openbaar tevoorschijn om hun getuigenis te vertellen en zich bekend te maken!

Wat gebeurt er in jouw diepste moment?

Wat gebeurt er als jij "sterft" aan jezelf?

Je wilt niet weten wat de gevolgen zijn...!!! En als je daarna geestelijk mag opstaan uit je "graf" en mag gaan leven in Gods HUIS, ga je pas echt LEVEN! Je wordt dan een heel nieuw mens en daarmee mag je ook anderen tot leven brengen!

Ik ben na het sterven aan mijzelf (mijn eigen "IK"), verlost van vele vooroordelen die ik bij me droeg.

Wat een genade om echt verlost te zijn van dat alles.

Ook jij bent geroepen om vrij te zijn!

Niet iedereen moet dezelfde weg gaan om tot volkomen overgave te komen. Antoine en ik hebben de roeping “eerst alles achter te laten” daarvoor moeten navolgen. Zo hebben we mogen ontdekken dat Gods Vaderhart ons werkelijke “THUIS” is, en nu mogen we velen de weg wijzen om ook tot die volledige overgave te komen.

Lees in je Bijbel:

Matteüs 27:50-53

Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.

Delen is geven...Geven is delen.

Geplaatst op 14 december, 2018 om 5:00 Comments reacties (2)

Vroeger leerde ik een liedje op het kinderkamp van "In de Ruimte":


Al zou ik over de wereld reizen in een dure automobiel,

al zou ik over de zee gaan varen in een blauw geruite kiel.

Al zou ik heel de wereld winnen, maar leed schade aan mijn ziel.

dan was ik net een volle opgepompte achterband....ZONDER VENTIEL!!

 

Prachtig vonden we dat als kind....en dan aan het eind van het liedje heel hard "pfffff..." blazen!

Ik begreep toen helemaal niet waar dat liedje over ging...

Maar nu zoveel jaren later...is dit liedje opeens voor mij weer heel actueel.

 

Zoveel mensen lijden schade aan hun ziel...zoveel gebrokenheid omdat je je blind staart op dat wat je niet hebt.


Iets NIET HEBBEN...

Altijd gefocust zijn op dat wat je niet hebt...

Je daarom niet gelukkig of minderwaardig voelen...

Het is toch helemaal niet erg als je niet hebt, wat de ander wèl heeft? 

Dan kun je leren ontvangen...

Als je alles zelf kunt, leef je een eenzaam onafhankelijk leven.

Geven is delen.

Delen is geven...en daar word je zo blij van!!!

En als je alle kleine beetjes bij elkaar legt, heb je opeens heel veel!!!!

Dat doen we al jaren in navolging van de feestjes die we meemaakten in Amerika.

Iedereen neemt iets lekkers mee en dan is er altijd OVERVLOED!!!


Maar nu wil ik het even hebben over gebrek lijden en armoede.

In ons land is er wel veel stille armoede. Dat komt omdat er een gevoel van afwijzing ontstaat als iets niet gaat zoals de gebruikelijke norm is. Kinderen vallen buiten de boot als ze niet hebben wat de andere kinderen wel hebben. Dat kan thuis veel spanningen opleveren. Toch hoeft dat niet zo te zijn als iedereen elkaar gewoon in zijn waarde zou laten. Je hoeft toch niet allemaal hetzelfde te hebben? Waarom is er zoveel jaloezie? Waarom schept de ander altijd het gevoel van:

"er niet bij te horen", als je iets niet hebt of kunt?

Iedereen is uniek!

Jíj hebt iets wat een ander niet heeft of niet kunt!!!

Wees je jezelf daar maar van bewust.

Mensen die veel hebben kunnen een enorm emotioneel gat hebben in hun ziel.

Mensen die financieel weinig hebben, hebben misschien wel een gat in hun bankrekening maar vanbinnen kunnen ze zo gelukkig zijn en een geweldig gevend hart hebben!

Wat is er nu erger.

Emotionele armoede

of materiele armoede.

Ik denk dat we in deze moderne westerse wereld heel wat te bieden hebben als we durven geven en delen!


Jezelf terugvinden in GOD

Geplaatst op 7 december, 2018 om 0:50 Comments reacties (2)

VADER GOD zoekt en zoekt...

Net als iemand die op zoek is naar zijn eigen familielid....

Ik lees een boek over 2 joodse Duitse jongens die teruggekeerd zijn na de 2e wereldoorlog en op zoek zijn naar hun zus. Maar hun joodse zus is omgekomen omdat ze, in Duitsland, meewerkte in het verzet. Ze heeft daarvoor zelfs haar baby afgestaan. Die baby, haar eigen dochtertje, overleeft in een boeren gezin bij lieve Duitse lutherse mensen. Na de oorlog brengt een oude vrouw (MARIA) die de baby overplaatste naar het Duitse gezin, de 2 jongens naar hen toe om hen kennis te laten maken met het dochtertje van hun overleden joodse zus. Maar de man (pleegvader) loog en zei dat de baby was overleden. Toen de 2 jongens met Maria vertrokken waren hebben de pleegouders de benen genomen en zijn vertrokken naar Australië. Ze hebben hun pleegdochtertje helemaal Engels opgevoed en ze heeft nooit iets gehoord van haar afkomst! Later, toen zij zelf al heel oud was, heeft haar zoon bij toeval ontdekt dat zijn moeder een dochter was van een jonge vrouw uit een prachtig joods gezin met 3 broers, waarvan de tweelingbroer, vader en moeder zijn omgekomen. Wat een ontdekking! Maar zij wilde het niet horen. Ze blokkeerde. Ze kon niet horen dat haar ouders alleen pleegouders waren en ze sloot zich af voor de werkelijkheid.

Zie je hoe je je kunt afsluiten voor de waarheid?!!!

Zo vaak geloof je eerder in die domme leugengedachten die jou zo vaak bestoken. Je hoort je eigen verdwaalde stemmetje steeds maar ongeloof praten in je hoofd...

Maar .....

Wist je al dat je echte VADER je hemelse geestelijke Vader is?!

Zoals de wachtende vader staat te wachten op de thuiskomst van zijn verloren zoon, zo wacht Hij totdat je werkelijk THUIS komt in ZIJN VADERHART.

En zijn lieve Zoon zoekt jou zoals de Goede Herder zijn verloren schaap zoekt!

Je ware identiteit ligt in ZIJN wortels, en kun je uiteindelijk alleen vinden in ZIJN HART.

VADER GOD wil zijn kind terug!!!!!! Sluit je je ervoor af of wil je die waarheid horen en aannemen?!!!

Nu ga ik je het slot en mooie eind van het boek vertellen.

Toen de zoon aan zijn moeder vertelde dat zij het joodse kindje was dat zijn moeder in het verzet had verborgen bij een luthers gezin, kon ze en wilde ze dat niet geloven. Ze had zolang geloofd in een valse waarheid en ze had zich erin geschikt en had daarmee het leven overleefd. Ze had van haar pleegouders gehouden en altijd gedacht dat dat haar echte ouders waren. Maar op het sterfbed van haar moeder hoorde ze haar half in coma de naam van de oude vrouw MARIA fluisteren. Dat was de vrouw die haar als baby had gebracht bij haar pleegmoeder en vader, en daarna sliep ze in. Ze kon daar natuurlijk niets mee want ze had die naam nooit eerder gehoord. Bij het opruimen van het huis vond ze een stapel brieven in het Hebreeuws geschreven, en die gaf ze mee aan haar zoon. Hij liet ze vertalen en toen ging het balletje rollen. Dat waren de brieven die haar echte Joodse moeder had geschreven en had meegegeven toen ze als baby werd overgeplaatst naar het pleeggezin. Haar zoon vond zijn 2 oudooms die in Amerika waren gaan wonen. Met elkaar bedachten ze een plan om zijn moeder naar Amerika te halen zodat ze haar eigen ooms een keer zou ontmoeten. Die 2 ooms waren natuurlijk zo blij en vol verwachting om hun eigen kleine nichtje te gaan ontmoeten. Maar dat was echt nog niet zo makkelijk hoor. Ze moesten een slim plan bedenken. Want ze bleef ontkennen en zeggen dat ze voldoende had aan de herinnering van haar pleegouders. Toch ging ze mee met haar zoon naar Amerika en ze ontmoette haar 2 ooms. En vanaf het allereerste moment scheurde het gordijn in haar hart waarachter zij zich verstopt had.

Ze zat tussen haar ooms in alsof ze daar elke week had gezeten en alles voelde zo vertrouwd, zo echt en ook zo gewoon. Zij hoorde bij deze (voor haar wildvreemde) mannen. Het voelde zo goed. Ze voelde zich zo geliefd. Niemand hoefde haar te dwingen om van deze mannen te houden. Het was immers haar familie. Niemand oefende druk op haar uit. Het ging allemaal als vanzelf...

Dit mooie boek heeft mijn ogen geopend.

Op een nieuwe manier voel ik mij bij mijn Hemelse VADER zo geliefd, zo veilig, 

Het voelt vertrouwder dan ooit. BIJ VADER THUIS.

Geen angsten en twijfels meer. Maar een diep geborgen gevoel van geliefd zijn en vooral van THUIS voelen,

vervult mijn hart op een nieuwe manier! 

................................................................................................

De titel van het boek is: Rachels verzet. Schrijfster: Julie Thomas.
Zacht met Kracht

Geplaatst op 14 november, 2018 om 5:40 Comments reacties (0)

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat bij hen vroeger thuis altijd werd gezegd: "Je wordt vanzelf een jongetje".

Anders gezegd: "Je krijgt vanzelf eelt op je ziel".

Dat betekent dat het meisje als kleinzielig zou kunnen worden bestempeld.

Meisjes zouden zacht en lief moeten zijn en.... volgens de Bijbel, zéér krachtig!

Maar omdat meisjes vanuit hun eigen ziel graag sterk zijn, worden ze jaloers en gemeen en gaan ze elkaar subtiel misbruiken. Meisjes met meer jongens-karaktereigenschappen gaan zichzelf daar in versterken en kweken zo een heleboel eelt op hun ziel.

Kijk eens naar het Bijbelse voorbeeld van een zachte maar zéér sterke vrouw: Maria, de moeder van Jezus. Zij moet naast een goede liefdevolle moeder ook een zeer krachtige vrouw geweest zijn die niets liever wilde dan haar zoon bevestigd zien worden als de Zoon van God. Haar hart scheurde toen ze moest aanzien hoeveel Hij heeft moeten lijden. Dat had haar hard en innerlijk kwaad en teleurgesteld kunnen maken, maar in plaats daarvan droeg zij op een waardige manier haar lijden.

Omdat ik in mijn jeugd veel last heb gehad van intimidatie en mij daarom makkelijk liet intimideren, werd mijn zachtheid vaak een struikelblok. Mensen die dat niet in de gaten hadden hebben daar onbedoeld (op zijn zachts gezegd) vaak misbruik van gemaakt. En vanuit de zwakheid van mijn eigen ziel liet ik me keer op keer intimideren en wegduwen. Zo doen kinderen ook. Ze laten zich wegduwen en lopen gekwetst huilend naar de juf of hun moeder. Ik liep dan vanbinnen met een enorme stress rond, omdat ik wel een enorme innerlijke kracht voelde die ik niet kon laten zien, omdat die geblokkeerd was geraakt, en niet naar buiten kon komen....Dat maakte me keer op keer overspannen en bracht me weer dieper in het hart van onze liefdevolle genezende Vader! Keer op keer heb ik gefrustreerde delen in mijzelf terug mogen leggen in het Hart van God.

Nu herken ik mijn zwakke plek. Ik heb ook de teleurstelling en mijn onmacht bij het kruis gebracht, Natuurlijk was ik in stilte vaak jaloers op mensen die zo krachtig optraden. Dat maakte me innerlijk verdeeld en vanbinnen leefde ik in de spagaat.

Ik had namelijk een sterk deel van mijzelf verstopt en geblokkeerd. Er was een onzichtbare vijand mijn leven binnengeslopen die mij iedere keer leugens in mijn hoofd liet horen.

Toen ik me laatst weer zo zwak en geïntimideerd voelde door die onzichtbare vijand, kreeg ik van de Vader opeens deze tekst:

"U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten". Psalm 92:11

Wow, wat gaf me dat opeens een enorme kracht. Ik werd als het ware omhoog getrokken en ik had plotseling zoveel om uit te delen. In plaats van lichamelijke uitputting en innerlijke zwakte te voelen, en te buigen onder die intimidatie kreeg ik plotseling nieuwe kracht van de Heilige Geest. En die kracht vult mij iedere dag weer. Het is zo bijzonder om daar iedere keer weer open voor staan. Soms vergeet ik het en val dan weer terug in mijn oude gewoonte om me te laten intimideren en weg te laten zakken in mijn zwakheid. Maar steeds sneller ontdek ik nu mijn zwakke plek en ga ik staan in de kracht van de Heilige Geest.

Ik heb de bodem geraakt.

Dat moest gebeuren.

Ja keer op keer heb ik de bodem van de diepe put gezien om me keer op keer weer op te laten trekken door de liefdevolle HANDEN van Jezus die mij uit die put trok van onmogelijkheden: "Niet meer kunnen. Mezelf helemaal "op" en "gesloopt" voelen".

En tegen jou die ook zo vaak gebukt gaat onder lichamelijke zwakte kan ik zeggen: Er is heling mogelijk voor je geest en ziel en lichaam.

Als je vanbinnen ook die innerlijke spagaat voelt, dan leef je met één been in de zwakheid van je ziel en met je andere been in je krachtige deel van je ziel die wil luisteren naar de uitspraken van de Heilige Geest. De Heilige Geest onderwijst je geest, en met je ziel kun je kiezen naar wie je wilt luisteren. Wil je leven vanuit de kracht of onmacht van jezelf of kies je voor de kracht van de Heilige Geest die tegelijkertijd zo zacht is en liefdevol.

Zacht mèt Kracht

Dat hoort bij elkaar.

Kracht zonder zachtmoedigheid is eigen kracht vanuit je ziel.

Kracht vanuit de Heilige Geest is de zachtheid van de Heilige Geest, gemengd met enorme kracht. Dat bewerkt een hele diepe innerlijke genezing.

Ik maak dat nu steeds mee....Het is zo geweldig om te zien. Het is heerlijk om te mogen opereren vanuit de kracht van de Heilige Geest. Ik geef met mijn wil (ziel= verstand, wil, gevoelsleven) keer op keer de opdracht om mijn geest te richten op de Stem van de Heilige Geest en die andere stemmen buiten de deur te laten. Het bloed van de Here Jezus is aan de deurposten van mijn hart gesmeerd zoals bij de Israëlieten die op punt van vertrek stonden om Egypte te verlaten!

En binnen in mij wordt het steeds gezelliger! Er gaan steeds meer "kaarsjes" aan in mijn hart en ik word vuriger en vuriger voor God en ik brand van verlangen om die innerlijke heling die ikzelf heb ontvangen door te geven aan anderen!!!

Lees ook in dit verband nog eens mijn blogs over het "Moederhart van God" in de categorie: Vertrouwen als een kind, en "Opnieuw geboren worden" in de categorie: Echte vrijheid op de website van www.beilerville.net

“Ik ben niet wat ik doe,

Ik ben niet wat ik heb,

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen,

Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben.

Niemand kan dit van mij wegnemen,

Ik hoef me geen zorgen te maken,

Ik hoef me niet te haasten,

Ik kan mijn Vriend Jezus vertrouwen,

En Zijn liefde delen in de wereld.

Ik mag nu rusten in Gods oneindige onvoorwaardelijke liefde en ik mag helemaal gaan ontdekken wat Gods zegeningen zijn voor mij.

Als ik mijn positie van “geliefd kind van God” ga omarmen, dan ga ik ten volle beleven wat mijn ware identiteit is, die mij toestemming geeft om moedig te zijn, en risico’s te nemen en Gods roeping te volgen die op mijn leven rust.”n

(overgenomen van: Love is a great gift Bobby and Hanna Schuller)

You need Adobe Flash Player to view this content. 

 


Ik geloof

Geplaatst op 1 november, 2018 om 16:45 Comments reacties (0)

Ik geloof.


Hoe weet je nou dat God bestaat?

Ja dat vragen veel mensen zich af.

Daarom heb ik deze onderstaande link hier geplaatst zodat je eens rustig ervoor kunt gaan zitten.

Veel kijk plezier!

http://www.andiesisle.com/magnificent.html

Als je wilt reageren kan dat!

Heb je vragen over geloof of de zin van het leven?

Ook die mag je stellen.

Wij willen je graag persoonlijk te woord staan.


Toen wij samen in 1995 onze banen en ons huurhuis opgezegd hadden en gingen reizen met 2 koffers, hebben we ontdekt dat God echt bestaat. We hadden niets om op terug tevallen. Er waren geen zekerheden meer dan alleen de liefde voor elkaar als echtpaar. We hebben als het ware de Bijbel en de belofte van God op zijn betrouwbaarheid getest. En het is echt waar dat God bestaat. Hij hoort je gebed. Hij kent je tranen en je stille wensen.

Probeer het maar.

Ga maar eens bidden en je zult ontdekken dat de Here Jezus echt leeft. 

De laatste dagen merk ik het ook weer als ik mensen spreek. Ik leer hen bidden. En ja! Ze ontdekken het geheim van een persoonlijke relatie met God de Vader. Het is zo bijzonder...Je staat er niet alleen voor!!! Groetjes van Antoine & Mieke Beiler

De voorganger van gemeente Sion Montfoort schrijft jaren later een voorwoord in mijn Dagboek:

“Ik vind jullie moedig en sterk om (soms noodgedwongen) altijd met een oprecht hart de onderste weg van liefde te gaan; wat op zich al een getuigenis was en wat niet altijd door anderen werd begrepen. Moed en standvastigheid gekoppeld aan echte liefde heeft zijn (geestelijke) vrucht gehad met daarin de vreugde die jullie alleen zelf het beste begrijpen.

Dit Dagboek geeft heel duidelijk de overwinningen weer, die voor iedereen te behalen zijn, ook al gaat er strijd aan vooraf. Het gaat steeds weer over de heerschappij van onze Maker die in ons blijft.

Ons gebed voor jullie en allen die dit Dagboek lezen is dat de alles overheersende vrede van God en de inspiratie van de Heilige Geest naast het verlossende werk van onze Heer Jezus dagelijks ervaren zal worden. Het zal jullie tot nieuwe hoogten brengen in het Koninkrijk van God dat hier op aarde al is. Blijf doorgaan met de Liefde te geven en je zult steeds meer Liefde ontvangen, want dat is wat Hij wil! Ga alsjeblieft door met de bediening die je hebt ontvangen en laat de mensen maar ervaren dat God ook op andere manieren gelukkig kan maken – jullie zijn daarin een bijzonder voorbeeld.”

Pastor & Founder Ad de Krijger

You need Adobe Flash Player to view this content.

Rss_feed