Antoine & Mieke Beiler

Beilerville

Mieke's blogs

Ik ben teleurgesteld

Geplaatst op 22 maart, 2019 om 22:35 Comments reacties (0)

Nu ik weleens teleurgesteld ben, kan ik de vrienden van Jezus beter begrijpen.

Het is alsof ik zelf rondloop met die Petrus gedachten van "Dat zal niet gebeuren!" Hij wilde immers niet dat zijn grootste Vriend en Held waar hij zo naar opkeek zou eindigen met de doodstraf! Wie wil er nu graag een held hebben die uiteindelijk veroordeeld wordt?

Maar in Gods ogen is alles anders. Daar gelden andere wetten. Daar word je in zijn Koninkrijk geëerd als je vervolgd en beledigd bent omdat je heilig wilt leven en een aanbidder wilt zijn.

Zelfs Judas ben ik beter gaan begrijpen. Dat hij boos en teleurgesteld was omdat alles zo anders was gelopen dan hij had verwacht, had hem hard en ongevoelig gemaakt. Als je niet uitkijkt kun je vol bitterheid jezelf gaan verharden vanbinnen en dan verzuur je uiteindelijk. Judas liet het zover komen dat hij de deur van zijn hart zolang open liet staan dat er zelfs gedachten in hem opkwamen om de Held waar hij zoveel van verwacht had wilde gaan verraden.


Wat een tragedie.

Ja hier op aarde is het ook een en al tragedie als je niet met "je hoofd in de wolken" blijft lopen. Je moet jezelf echt trainen om een Koninkrijk-denker te worden anders raak je teleurgesteld.

Je mag blijven hopen en geloven dat het hier allemaal beter zal worden. Maar uiteindelijk ben je de grootste overwinnaar als je ook het lijden voor Christus durft te aanvaarden. 

Jezus was op aarde al op zoek naar echte vrienden met een geheeld hart. Hij sprak over eenheid en dat kan alleen als je heelheid in je eigen hart ontvangen hebt. Wanneer je rondloopt met verscheurde gedachten ben je innerlijk gedeeld in verschillende delen die zichzelf tegenspreken. Wanneer je hart geheeld is voel je jezelf één. En dan ben je pas klaar om je op een gezonde manier te verbinden met de ander.

Ik heb gemerkt dat de VADER je nooit laat vallen als je op Hem blijft vertrouwen. Het innerlijk geluk neemt alleen maar toe en de troost en en het gevoel van veiligheid is zo'n liefdevolle deken om je heen, dat je vanzelf weer vleugeltjes krijgt en weer uit je cocon wilt kruipen om een nieuwe periode van een vlinderleven in te gaan. Hoe is dat mogelijk? Alleen door in vertrouwen te wachten op een komend moment die je weer doet laten voelen dat de Heilige Geest je helemaal kan doorstromen met innerlijk geluk! Dan krijg je nieuwe kracht:


Nieuwe inspiratie en zin om te LEVEN!


Lees in je Bijbel:

Handelingen 1:8

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Contact

Geplaatst op 21 november, 2016 om 2:15 Comments reacties (3)

Contact

I read an article in a magazine where the reader was encouraged to surprise someone else. That gives positive energy! For example, in a restaurant you can pay for the coffee of the next person who comes in. We have often experienced that in the UNITED STATES. It is their lifestyle. It is perfectly normal for them to pay for someone else’s groceries or they take you out to dinner or to a restaurant or they offer you their second home to live in for a few months.

 

It is a way to make contact and we need that connection. Being alone for a while is good and sometimes necessary in order to concentrate on work or study or to be able to come to your senses but after that you long to be back with the people around you. In the Netherlands we very easily miss out on these beautiful moments. You walk through town, or sit in the train or go about your chores without speaking to anyone. The other day we went to a shop when the lady behind the counter asked me if I wanted to buy a cd by Jan Smit, when Antoine answered before I could say anything. He said that we were not interested, to which she replied that tastes differ and that in a relationship you should allow for different tastes.

I hesitated at her offer (I sometimes enjoy listening to Jan Smit on the radio) and told her that Antoine had surprised me by buying tickets for me and a good friend to go to a concert by Simon (by Nick and Simon.) This do indicate that we allow each other the freedom to enjoy the different styles of music that we like to listen to! The lady behind the counter thought it was an amusing conversation and said so when we left the shop. She said she found such a conversation more enjoyable than the many questions about the coupons and price differences. ...

 

Making contact is so simple. Even a chat at the bus stop or surprising someone in a restaurant. It should actually be quite normal but yesterday again I noticed how little that is done. A girl who sat down at my table with her laptop had ordered an espresso and I was just about to sample a delicious pumpkin quiche. I told her how wonderful it tasted and asked her if she wanted some. After I ordered a piece of quiche for her, we started chatting. WE HAD CONTACT!

An interesting conversation followed about travel, differences in culture and how we came to know God's heart ... ...

 

It was a special meeting. If you open yourself up you can create just as many occasions to make contact! The fun part is that you make two people happy! The other person who is being surprised by you and you yourself because you get positive energy from it! That makes you long for more!

 

 

..............................................................................................................................................

In het Flow magazine las ik hoe de lezer gestimuleerd wordt om de ander te verrassen. Dat geeft positieve energie! Je kunt bijvoorbeeld in een restaurant de koffie betalen voor degene die na jou binnen komt.

Nu hebben we dat in de USA al vaak meegemaakt. Die gewoonte is hun levensstijl. Daar vinden de mensen dat heel normaal om voor een ander de boodschappen te betalen of je mee uit eten te nemen naar een restaurant of je hun tweede huis aan te bieden om daar een aantal maanden in te wonen.

Het is een manier om contact te maken. En een mens kan niet zonder die verbinding. Even alleen zijn is goed en soms heel erg nodig om je te kunnen concentreren op je werk of studie of om tot bezinning te komen maar daarna verlang je weer naar mensen om je heen.

Toch zijn we in Nederland heel makkelijk in het voorbij lopen aan mooie momenten. Je loopt door de stad en zit in de trein of je doet boodschappen zonder iemand werkelijk even gesproken te hebben. We stonden pas af te rekenen bij het Kruidvat en de mevrouw achter de kassa vroeg ik of een cd van Jan Smit mee wilden nemen waarop Antoine mij al voor was met zijn antwoord en zei dat we daar geen behoefte aan hadden, waarop zij antwoordde dat smaken verschillen en dat je elkaar ook de ruimte moet geven om van muzieksmaak te verschillen in een relatie. Daar ging ik weer op door omdat ik aarzelde bij haar aanbieding ( ik vind het soms leuk om naar Jan Smit te luisteren op de radio) en haar vertelde dat Antoine mij had verrast door kaarten voor mij en een goede vriendin te kopen voor een avondje in het theater met Simon (van Nick en Simon). Daarin gaf ik aan dat wij elkaar echt wel ruimte geven voor verschillende stijlen van muziek die we graag beluisteren! De mevrouw achter de kassa vond het een amusant gesprek en zei dat ook tegen ons toen we vertrokken met onze boodschappen. Ze zei dat ze zo’n gesprekje leuker vond dan de vele vragen over de kortingsbonnen en prijsverschillen….

Contact maken is zo eenvoudig. Even bij de bushalte een praatje maken of iemand verrassen in een restaurantje. Het moet eigenlijk heel normaal zijn maar gisteren merkte ik weer hoe weinig dat wordt gedaan. Een meisje die aan mijn tafel erbij kwam zitten met haar laptop had een espresso besteld en ik zat net te proeven van de overheerlijke pompoenen quiche. Ik vertelde haar hoe heerlijk die smaakte en vroeg of ze er ook zin in had. Toen ik ook een stuk quiche voor haar ging bestellen, raakten we in gesprek. WE HADDEN CONTACT! Een diep gesprek volgde over reizen en cultuurverschillen en hoe wij Gods Hart hebben leren kennen……

You need Adobe Flash Player to view this content.


Het was een bijzondere ontmoeting.

Als je er voor open staat kun je zoveel gelegenheden scheppen om contact te maken!

En weet je wat zo leuk is: Je maakt twee mensen blij! De ander die je verrast en jezelf omdat je er positieve energie van krijgt!

DAT SMAAKT NAAR MEER!

 

Putting God to the test.

Geplaatst op 4 november, 2016 om 17:55 Comments reacties (0)

So often we forget that the Father wants a real relationship with us. Why have we Christians become so detached? We finally decide pray when a disaster affects us!

 

Why don’t you pray before a disaster hits your country?

It is very important to listen to God's promptings and react to them.

 

When we were sent from the Netherlands to England, I clearly heard God say: "get through the tunnel quickly”

 

I had no idea why there was such a hurry. After all, we could easily have stayed in our house for another 2 weeks? There were lots of risks connected with that quick departure.

We decided to drive away straight after the commissioning service.

 

None of our friends knew with what uncertainties we left. Until late at night, we drove to Calais through a fierce snowstorm. There we caught a train that took us through the tunnel to England.

 

A day later we heard the news on tv that people had been stuck in the tunnel for 16 hours or longer because of the extreme weather conditions.

 

Read in your Bible:

 

John 10:3

 

The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. (NIV)

..........................................................................................................................

God op de proef stellen

 

 

Wat vergeten we toch vaak dat de VADER een echte relatie met ons wil. Waarom zijn wij als christenen zo afwachtend geworden. Als een ramp ons treft, gaan we pas bidden!

Waarom bid je niet voordat een ramp je land nadert?

Het is zo belangrijk om te luisteren naar Gods influistering en daarop te reageren.

Toen wij uitgezonden werden vanuit Nederland naar Engeland, hoorde ik duidelijk dat God sprak: ”Zorg dat je de tunnel onderdoor komt.”

Ik had geen idee waarom er zo’n haast bij was. We konden immers met gemak nog 2 weken in ons huis blijven? Er waren heel wat risico’s verbonden aan dat snelle vertrek.

We besloten om na de uitzendingsdienst direct te gaan rijden.

Niemand van onze vrienden wist met welke onzekerheden we vertrokken. We reden, tot diep in de nacht, door een felle sneeuwstorm naar Calais. Daar namen we een trein die ons onder de tunnel naar Engeland bracht.

Een dag later hoorden we met het nieuws op tv dat mensen 16 uur en langer in de tunneltrein vast zaten vanwege de extreme weersomstandigheden.

Lees in je Bijbel

 

Johannes 10:3

 

De man die bij de deur de wacht houdt, doet voor hem open en de schapen luisteren naar hem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en neemt ze mee naar buiten. (BasisBijbel)